Home    Raport bieżący nr 11/2017
   Temat:
Rezygnacja osoby nadzorującej Emitenta

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki CFI Holding S.A. (zwaną dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 16 marca 2017 roku został mu przekazany, odebrany w dniu 14 marca 2017 roku przez pracownika Wrocławskiego Centrum SPA Sp. z o.o. mającej również siedzibę przy ul. Teatralnej 10-12 we Wrocławiu, list Pani Anny Polak datowany na dzień 14 lutego 2017 roku, który Zarządowi Emitenta został doręczony dopiero w dniu 16 marca 2017 roku, zawierający oświadczenie o rezygnacji Pani Anny Polak z funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta, z powodu jej utrudnionego kontaktu ze Spółką.