Home    Raport Bieżący nr 12/2015
   Temat:
Zawarcie znaczącej umowy kredytowej przez Spółkę zależną od Emitenta

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) [Rozporządzenie], Zarząd Spółki Intakus S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 26 lutego 2015 roku powziął wiadomość, o zawarciu w dniu 25 lutego 2015 roku przez Spółkę zależną od Emitenta tj. Spółkę Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi z Alior Bank S.A. (Bank) umowy o kredyt inwestycyjny (Umowa).

 

Na mocy Umowy Bank udzielił kredytu w kwocie 13.200.000,00 (trzynaście milionów, dwieście tysięcy) złotych, z przeznaczeniem na zakup nieruchomości położonej przy ul. Stanisława Wigury 21 w Łodzi. Termin całkowitej spłaty kredytu został ustalony na dzień 28 lutego 2030 roku. Oprocentowanie kredytu oparte jest o zmienną stawkę referencyjną WIBOR 3M powiększoną o marżę Banku, przy czym odsetki płatne są w okresach miesięcznych.

 

Znaczące zabezpieczenie spłaty Kredytu stanowić będzie hipoteka łączna do kwoty 52.350.000,00  (pięćdziesiąt dwa miliony, trzysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych, ustanowiona na nieruchomościach Spółki Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, położonych przy: ul. Wigury 21 w Łodzi, przy ul. Wróblewskiego 16/18 w Łodzi, przy ul. Kopernika 1-3 w Łodzi oraz ul. Wolności 19/21 w Chorzowie, stanowiąca jednocześnie zabezpieczenie zawartych w tym samym dniu przez Spółkę zależną od Emitenta z Bankiem umowy kredytu nieodnawialnego zabezpieczonego hipoteką, oraz umowy kredytowej limitu wierzytelności. Dodatkowe zabezpieczenie w/w umów stanowią: cesja wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej wskazanych nieruchomości, cesja wierzytelności z umów najmu oraz pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku bankowym.

 

Warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów kredytowych.

 

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. Umowa nie zawiera warunków rozwiązujących lub zawieszających. Opisana umowa wraz z umową kredytu nieodnawialnego zabezpieczonego hipoteką, oraz umową kredytową limitu wierzytelności zawartymi przez Spółkę zależną od Emitenta w tym samym dniu, jest pierwszą umową zawartą w okresie ostatnich 12 miesięcy pomiędzy jednostką należącą do grupy kapitałowej Emitenta, a Bankiem.

 

Emitent oraz osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta nie są powiązane z podmiotem i osobami nim zarządzającymi, na rzecz którego ustanowiono hipotekę.
Umowa spełnia kryterium uznania jej za znaczącą umowę, z uwagi na wartość przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta.