Home    Raport Bieżący nr 11/2011
   Temat:
Zawarcie znaczącej umowy.

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd INTAKUS S.A. informuje, iż w związku z rozwiązaniem umowy z poprzednim wykonawcą, w dniu 21 kwietnia 2011 roku zawarł umowę o roboty budowlane ze spółką KEMAL sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, której przedmiotem jest wykonanie przez KEMAL sp. z o.o. robót budowlanych polegających na wybudowaniu budynków mieszkalnych oznaczonych literami A i H, w realizowanej przez INTAKUS S.A., jako Generalnego Wykonawcę, inwestycji w miejscowości Polanica Zdrój przy ul. Zwycięzców-Fabryczna. Wynagrodzenie ryczałtowe KEMAL sp. z o.o. wynosi 7.500.000,00 złotych netto i może ulec zmianie jedynie w przypadkach przewidzianych w umowie. Termin zakończenia robót jest zróżnicowany i dla budynku oznaczonego literą H określony został do dnia 30 grudnia 2011 roku, a dla budynku oznaczonego literą A na 11 miesięcy od daty przekazania KEMAL sp. z o.o. placu budowy z kompletną dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę. INTAKUS S.A. uprawniony jest do obciążenia KEMAL sp. z o.o. karami umownymi z tytułu nieterminowego i nienależytego wykonania robót budowlanych w maksymalnej wysokości wynoszącej 10% wynagrodzenia netto. Naliczenie kar umownych jest możliwe jedynie w wypadku odstąpienia od umowy. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

 

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż jej wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.