Home    Raport Bieżący nr 12/2011
   Temat:
Zawarcie znaczącej umowy.

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd INTAKUS S.A. informuje, iż w dniu 9 maja 2011 roku zawarł umowę o roboty budowlane z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność w formie spółki cywilnej pod firmą COMEX s.c. z siedzibą we Wrocławiu, której przedmiotem jest wykonanie przez INTAKUS S.A. robót budowlanych polegających na realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz budynku handlowego wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr 33/70 i 33/200, AM-1 w obrębie Wysoka, w gminie Kobierzyce. Termin zakończenia inwestycji określony został do 30 kwietnia 2012 roku. Wynagrodzenie ryczałtowe należne INTAKUS S.A. za realizację zadania inwestycyjnego wynosi 5.650.000,00 złotych netto i może ulec zmianie jedynie w przypadkach przewidzianych w umowie. W przypadku odstąpienia od umowy przez COMEX s.c. z przyczyn leżących po stronie INTAKUS S.A., COMEX s.c. uprawniony jest do obciążenia INTAKUS S.A. karą umowną, której wysokość wynosi 10% wynagrodzenia netto. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

 

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż jej wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.