Home    Raport Bieżący 9/2018- korekta
   Temat:
Zakończenie subskrypcji Akcji F – korekta

Zarząd CFI HOLDING S.A. (zwaną dalej: „Emitent”) informuje, że w raporcie bieżącym nr 9/2018 opublikowanym w dniu 9 czerwca 2018 roku informującym o zakończeniu subskrypcji prywatnej akcji serii F, Emitent omyłkowo nie zawarł informacji, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 5 i 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim DZ.U. z 2018 r. poz. 757, tj. informacji o liczbie papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży oraz informacji o wartości przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży.

W związku z powyższym Emitent poniżej przedstawia pełną treść w/w raportu bieżącego:

„Zarząd Spółki CFI HOLDING S.A. (zwaną dalej: „Emitent”, lub „Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu, informuje, iż w dniu 9 czerwca 2018 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę o zakończeniu subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, pokrycia strat Spółki z lat ubiegłych oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z dokonanym obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o której powzięciu, Emitent informował raportem bieżącym nr 55/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku. W związku z powyższym Emitent przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informację dotyczącą zakończenia subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Subskrypcja akcji serii F miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonych adresatów. Rozpoczęcie subskrypcji prywatnej akcji serii F nastąpiło w dniu 21 grudnia 2017 r. o czym emitent informował Raporcie bieżącym nr 57/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r., natomiast jej zakończenie miało miejsce w dniu 9 czerwca 2018 r., w którym Zarząd Emitenta podjął uchwałę o zakończeniu subskrypcji.
2. Data przydziału instrumentów finansowych: Emisja akcji została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, tj. zawarcia umowy/umów objęcia Akcji w związku z zaoferowaniem przez Emitenta i przyjęciem oferty nabycia Akcji („Umowa Objęcia”). W związku z tym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. Wszystkie akcje zostały objęte z chwilą zawarcia Umowy Objęcia i ich opłacenia.
3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją: Subskrypcja prywatna obejmowała nie mniej niż 1.600.000.000 (jeden miliard sześćset tysięcy) i nie więcej niż 3.000.000.000 ( trzy miliardy) akcji serii F („Akcje Serii F”) o wartości nominalnej 0,31 złotych (trzydzieści jeden groszy) każda.
4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach: Redukcja nie wystąpiła.
5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostały objęte 2.634.409.900 (dwa miliardy sześćset trzydzieści cztery miliony czterysta dziewięć tysięcy dziewięćset złotych) akcje zwykłe na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,31 złotych (trzydzieści jeden groszy) każda.
6. Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane: Cena emisyjna: 0,31 zł (słownie: trzydzieści jeden groszy) za jedną akcję.
7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: W ramach subskrypcji zawarto umowy objęcia akcji serii F z siedmioma osobami prawnymi.
8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty W ramach subskrypcji prywatnej: Akcje zostały objęte przez siedem osób prawnych
9. Opis sposobu pokrycia akcji (określenie czy akcje zostały objęte za wkłady pieniężne czy za wkłady niepieniężne): Akcje Serii F został pokryte wkładem pieniężnym.
10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta) W ramach emisji akcji serii F nie uczestniczyli subemitenci. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.
11. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale na koszty:
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł;
b) koszty wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy;
c) koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł;
d) koszty promocji oferty: 0,00 zł.
e) pozostałe koszty, w tym podatek od czynności cywilnoprawnych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki: 0,00 zł; Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa w punkcie 10 w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta – zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2b Ustawy o rachunkowości.
12. W ramach przeprowadzonej subskrypcji akcji serii F złożono zapisy łącznie na 2.634.409.900 (dwa miliardy sześćset trzydzieści cztery miliony czterysta dziewięć tysięcy dziewięćset złotych) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,31 złotych (trzydzieści jeden groszy) każda.
13. Wartości przeprowadzonej subskrypcji, rozumiana jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej wyniosła 816.667.069,00 złotych (osiemset szesnaście milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych zero groszy).