Home    15/2018 – korekta
   Temat:
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA CFI HOLDING S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku – Korekta

Zarząd CFI HOLDING S.A. („Emitent”) informuje, że w raporcie bieżącym nr 15/2018 opublikowanym w dniu 29 czerwca 2018 roku zawierającym wykaz akcjonariuszy Emitenta posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2018 r., Emitent omyłkowo nie zawarł informacji, do których zamieszczenia Emitent był zobligowanych na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (DZ. U. z 2018 r. poz. 512 z późn. zm.) tj. w zakresie informacji o procentowym udziale każdego z wymienionych akcjonariuszy, w ogólnej liczbie głosów.

W związku z powyższym Emitent poniżej przedstawia pełną treść w/w raportu bieżącego:

„Zarząd CFI HOLDING SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, posiadających akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2018 r.:
1. Restata Investements Limited – posiadająca 8.053.200 akcji uprawniających do wykonywania 8.053.200 głosów, co stanowiło 10,58% głosów na tym WZA oraz 6,91 % w ogólnej liczbie głosów;
2. Zbigniew Rożniata – posiadający 8.152.200 akcji uprawniających do wykonywania 8.152.200 głosów, co stanowiło 10.71 % głosów na tym WZA oraz 7,00% w ogólnej liczbie głosów;
3. Progress Invest Limited – posiadający 28.000.000 akcji uprawniających do wykonywania 28.000.000 głosów, co stanowiło 36.80 % głosów na tym WZA oraz 24,04% w ogólnej liczbie głosów;
4. Polaris sp. z o. o. – posiadający 26.000.000 akcji uprawniających do wykonywania 26.000.000 głosów, co stanowiło 34,17 % głosów na tym WZA oraz 22,32 % w ogólnej liczbie głosów.