Home    Raport Bieżący 9/2020
   Temat:
Powołanie osoby nadzorującej

Zarząd CFI Holding S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informacje, że Rada Nadzorcza Emitenta, zgodnie ze statutem Spółki, w dniu 9 kwietnia 2020 roku powołała w skład Rady Nadzorczej Emitenta Pana Marka Kownackiego, celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Emitenta, w związku z rezygnacją Pan Michała Bartosiewicza z członkostwa w Radzie Nadzorczej Emitenta, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 8/2020.

Pan Marek Kownacki, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, a ponadto nie jest wspólnikiem innej konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w konkurencyjnej dla Emitenta osobie prawnej jako członek organu.

Nowo powołany członek Rady nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Poniżej Emitent przedstawia informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego i zajmowanych stanowisk nowego członka Rady Nadzorczej:

Pan Marek Kownacki ukończył Politechnikę Warszawską na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej uzyskując tytuł magistra. Posiada bardzo bogate doświadczenie zawodowe począwszy od zarządzania procesami inwestycyjnymi z m.in. zakresu budownictwa energetycznego oraz mieszkaniowego, aż do zarządzania spółkami kapitałowymi, prowadzącymi działalność w sektorze energetycznym – odnawialnych źródłem energii oraz sektorze budowlanym, w których pełnił m.in. funkcje członka zarządu.

Ponadto Pan Marek Kownacki w latach 2005-2013 pełnił funkcję eksperta oraz dyrektora departamentu w Narodowym Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej, natomiast w 2016 roku został powołany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej.