Home    Raport Bieżący 9/2019
   Temat:
Udzielenie zabezpieczenia dla spółki zależnej od Emitenta

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 6/2019 z dnia 19 kwietnia 2019 roku, Zarząd CFI Holding SA z siedzibą we Wrocławiu (Emitent) informuje, że w dniu 23.04.2019 roku Spółka zależna Emitenta – Central Fund of Immovables sp. z o. o. (CFI) otrzymała od swojego Dłużnika – podmiotu niepowiązanego z Emitentem, oświadczenie w formie aktu notarialnego, w którym Dłużnik podał się egzekucji wprost z tego aktu notarialnego na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 kpc do kwoty 60.000.000 zł (sześćdziesiąt milionów złotych) przy czym zdarzeniem uprawniającym do wystąpienie do sądu z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności będzie brak spłaty wymagalnych kwot na rzecz CFI w przewidzianych terminach umownych.
Zabezpieczenie to zostało udzielone w zamian za zwolnienie hipoteki i zastawu rejestrowego, o których była mowa w raporcie 6/2019.