Home    Raport Bieżący 8/2019
   Temat:
Istotna informacja dotycząca umowy zawartej przez spółkę zależną

Zarząd CFI Holding SA z siedzibą we Wrocławiu (Emitent) informuje, że w dniu 23.04.2019 roku otrzymał informacje o podpisaniu przez wszystkie strony, umowy pożyczki z pożyczkodawcą posiadającym siedzibę w Polsce, na mocy której Dłużnik – podmiot niepowiązany z Emitentem uzyskał pożyczkę w kwocie 2.508.255,27 EUR zawartą na okres 84 miesięcy, oprocentowaneą wg zmiennej stawki EURIBOR powiększonej o marżę (Umowa Pożyczki), do której to Umowy Pożyczki przystąpiła Spółka zależna Emitenta – Central Fund of Immovables sp. z o. o. (CFI) .
Znaczące zabezpieczenia Umowy Pożyczki stanowią:
1.Hipoteka na rzecz Pożyczkodawcy na pierwszym miejscu w kwocie 3.131.735, 04 EUR na nieruchomości zabudowanej KW nr LD1M/00183888/8 należącej do Dłużnika,
2.Zastaw rejestrowy na rzecz Pożyczkodawcy, na pierwszym miejscu, na wybranych składnikach majątku Dłużnika do najwyższej sumy zabezpieczenia 3.131.735,04 EUR,
3.Cesja praw z polis ubezpieczenia majątku Dłużnika,
4.Weksel własny in blanco wystawiony przez Dłużnika wraz z deklaracją wekslową poręczony przez CFI
5.Umowa przystąpienia do długu Dłużnika zawarta pomiędzy Pożyczkodawcą a CFI
Pozostałe warunki Umowy Pożyczki oraz umowy przystąpienia do długu nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku.
Na zabezpieczenie ewentualnych zwrotnych roszczeń CFI wobec Dłużnika, Dłużnik w dniu 23 kwietnia 2019 roku przedłożył CFI akt notarialny, w którym poddał się egzekucji z tego aktu notarialnego na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 kpc do kwoty 13.500.000 zł (trzynaście milionów pięćset tysięcy złotych), przy czym zdarzeniem uprawniającym do wystąpienia przez CFI z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności będzie wezwanie do zapłaty należności ewentualnie uregulowanych przez CFI za Dłużnika.