Home    Raport Bieżący 7/2021
   Temat:
Rezygnacja osoby nadzorującej

Zarząd CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej również: „Emitent”, „Spółka”) zawiadamia, że w dniu 5 marca 2021 roku do siedziby Spółki wpłynęło oświadczenie Pana Grzegorza Dębowskiego w sprawie rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Jako przyczynę rezygnacji, Pan Grzegorz Dębowski wskazał brak możliwości czynnego zaangażowania się w pracę Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. oraz ewentualny konflikt interesów, w związku z powołaniem na funkcję członka zarządu Związku Pracodawców Business & Science Poland.