Home    Raport Bieżący 6/2021
   Temat:
Rejestracja zmiany Statutu Emitenta

Zarząd CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Emitent, Spółka) w nawiązaniu do raportu nr 4/2021 zawiadamia, że w dniu 2 marca 2021 roku, na podstawie wydruku z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Emitenta pobranego ze strony internetowej https://ems.ms.gov.pl/krs/danepodmiotu, powziął wiadomość o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 1 marca 2021 roku zmiany Statutu Emitenta, wynikającej z uchwały nr 3 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 8 lutego 2021 roku w sprawie: uchylenia Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie: scalenia (połączenia) akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności związanych z wykonaniem niniejszej uchwały, jak również zmiany § 6 Statutu Spółki.

Wobec powyższego § 6 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

§ 6
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 852.771.219 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt dwa miliony siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych) i dzieli się na:
a) 6.880.750 (słownie: sześć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A oznaczonych numerami od A01 do A 6.880.750;
b) 6.547.250 (słownie: sześć milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych numerami B01 do B 6547250;
c) 688.050 (słownie: sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych numerami od C01 do C688050.
d) 15.000.200 (słownie: piętnaście milionów dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii D oznaczonych numerami od D01 do D15000200;
e) 658.602.475 (sześćset pięćdziesiąt osiem milionów sześćset dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F oznaczonych numerami od F01 do F 658602475.
2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1,24 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia cztery grosze).
3. Akcje serii A wydane zostały w zamian za udziały w Intakus-Bart Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu w wyniku przekształcenia Spółki zgodnie z przepisami Działu III Kodeksu Spółek Handlowych i pokryte zostały majątkiem przekształconej spółki.
4. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji akcji na okaziciela lub imiennych wydawanych za wkłady pieniężne lub aporty.

otrzymał nowe, następujące brzmienie:

§ 6
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 852.771.219 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt dwa miliony, siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy, dwieście dziewiętnaście złotych) i dzieli się na:
a) 27.523.000 (słownie: dwadzieścia siedem milionów, pięćset dwadzieścia trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A oznaczonych numerami od A01 do A27.523.000;
b) 26.189.000 (słownie: dwadzieścia sześć milionów, sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych numerami B01 do B26.189.000;
c) 2.752.200 (słownie: dwa miliony, siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące, dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych numerami od C0000001 do C2752200;
d) 60.000.800 (słownie: sześćdziesiąt milionów, osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D oznaczonych numerami od D0000001 do D60000800;
e) 2.634.409.900 (dwa miliardy, sześćset trzydzieści cztery miliony, czterysta dziewięć tysięcy, dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F oznaczonych numerami od F0000001 do F 2634409900.
2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,31 zł (słownie: trzydzieści jeden groszy).
3. Akcje serii A wydane zostały w zamian za udziały w Intakus-Bart Spółka z ograniczona odpowiedzialnością we Wrocławiu w wyniku przekształcenia Spółki zgodnie z przepisami Działu III Kodeksu Spółek Handlowych i pokryte zostały majątkiem przekształconej spółki.
4. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji akcji na okaziciela lub imiennych wydawanych za wkłady pieniężne lub aporty.

Tekst jednolity Statutu Emitenta, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Wobec powyższego Emitent zawiadamia, że aktualna wysokość i struktura kapitału zakładowego CFI Holding S.A. kształtuje się następująco:

– kapitał zakładowy Spółki wynosi 852.771.219 (słownie: osiemset pięćdziesiąt dwa miliony, siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy, dwieście dziewiętnaście) złotych i dzieli się na: 2.750.874.900 (słownie: dwa miliardy, siedemset pięćdziesiąt milionów, osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące, dziewięćset) akcji o wartości nominalnej 0,31 zł (słownie: trzydzieści jeden groszy) każda, w tym:
a) 27.523.000 (słownie: dwadzieścia siedem milionów, pięćset dwadzieścia trzy tysiące) akcji serii A – akcje notowane na rynku regulowanym;
b) 26.189.000 (słownie: dwadzieścia sześć milionów, sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji serii B – akcje nie dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym;
c) 2.752.200 (słownie: dwa miliony, siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące, dwieście) akcji serii C – akcje nie dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym;
d) 60.000.800 (słownie: sześćdziesiąt milionów, osiemset) akcji serii D – akcje nie dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym;
e) 2.634.409.900 (dwa miliardy, sześćset trzydzieści cztery miliony, czterysta dziewięć tysięcy, dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F – akcje nie dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym;

– aktualna ogólna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 2.750.874.900 (słownie: dwa miliardy, siedemset pięćdziesiąt milionów, osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące, dziewięćset) głosów.

Już tylko na marginesie Emitent pragnie wskazać, że równocześnie wystąpił do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z wnioskiem o uzupełnienie/sprostowanie postanowienia z dnia 1 marca 2021 roku na podstawie którego dokonano wpisu, z uwagi na fakt, że pomimo treści wniosku Emitenta oraz uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CFI Holding S.A. nr 3 z dnia 8 lutego 2021 roku, jak również pomimo rejestracji zmiany statutu określonej treścią tej uchwały, w Krajowym Rejestrze Sądowym, zapewne przez przeoczenie, w rubryce 8.4 nie została wpisana nowa wartości nominalna akcji Emitenta tj. 0,31 zł.

 

Tekst jednolity Statut Spółki CFI Holding na 2.03.2021.pdf