Home    Raport Bieżący 7/2020
   Temat:
Informacja o wpływie epidemii COVID-19 na działalność Spółki

Zarząd CFI Holding S.A. (dalej: Spółka, Emitent) zawiadamia, że w konsekwencji m.in. wydawanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia wytycznych, a zwłaszcza wprowadzonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku, w tym w szczególności w następstwie wynikających z w/w aktów istotnych ograniczeń odnoszących się bezpośrednio do działalności prowadzonej przez podmioty wchodzące w skład holdingu Emitenta, w tym przede wszystkim przez spółkę Central Fund of Immovables Sp. o.o. z siedzibą w Łodzi, spółkę Wrocławskie Centrum SPA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, tj. prowadzonej przez te podmioty działalności restauracyjnej, gastronomicznej, konferencyjnej wraz z towarzyszącymi jej usługami hotelarskimi oraz działalności rekreacyjnej i SPA (basenowej, siłownie, sauny oraz pozostała działalność sportowa i rekreacyjna), CFI Holding S.A. zmuszona została do podjęcia decyzji o czasowym wstrzymaniu-zawieszeniu działalności zarówno tych podmiotów w zakresie prowadzonej przez nie działalności restauracyjnej, rekreacyjnej i SPA, usług świadczonych w części obiektów komercyjno-usługowych i hotelarsko-konferencyjnych, jak również w oddziałach, jak i innych aktywach należących do Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A., ale i również pozostałych podmiotów wchodzących w skład holdingu, które świadczyły dotąd usługi na rzecz powyższych podmiotów, w związku z powyżej wymienioną działalnością.
Powyższa decyzja podyktowana jest aktualną sytuacją gospodarczą w jakiej znalazły się te podmioty, a wynikającą bezpośrednio z ograniczeń powstałych w związku z nieznanym w dotychczasowej historii Rzeczypospolitej Polskiej nadzwyczajnym zdarzeniem, jakim jest pandemia Koronawirusa COVID-19, którego to zdarzenia niewątpliwie w żaden sposób nie można było przewidzieć, a tym bardziej mu zapobiec, a które to zdarzenie nosi znamiona siły wyżej. Ograniczenia te doprowadziły bowiem do znaczącego ograniczenia możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty zależne i wchodzące w skład holdingu Emitenta, w tym już wywarły olbrzymi wpływ na przychody osiągane przez te podmioty z dotychczas prowadzonej działalności, a przez to na wynik Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A.
Mając przy tym na uwadze dynamiczny charakter zjawiska, w tym objęcie części kadry kwarantanną, zalecenia co do konieczności pozostawania pracowników w domu w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się Koronawirusa (COVID-19), a przede wszystkim niemożliwy do oszacowania czas trwania zagrożenia epidemicznego i spowodowanej nim skali recesji gospodarczej, Zarząd CFI Holding S.A. w chwili obecnej nie jest w stanie oszacować pełnych skutków i wpływu powyższego zdarzenia na sytuację gospodarczą i wyniki finansowe Emitenta oraz Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A.
Tym nie mniej wskazać należy, że w ramach podejmowanych działań zaradczych, Emitent oraz podmioty zależne od Emitenta pozostają w stałym kontakcie z kooperantami, kontrahentami oraz odbiorcami świadczonych usług, prowadząc analizy zmierzające do wypracowania skutecznych rozwiązań, które pozwolą na maksymalnie możliwe zminimalizowanie negatywnych skutków aktualnie istniejących ograniczeń związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa (COVID – 19) w Polce na sytuację gospodarczą Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A.
Zarząd Emitenta jednocześnie zawiadamia, że o wszelkich istotnych zmianach powyższych uwarunkowań, w tym związanych z możliwym wprowadzeniem rozwiązań prawnych w zakresie pomocy dla przedsiębiorstw z branży hotelarsko-gastronomicznej oraz ich potencjalnym wpływie na sytuację Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A., będzie informował w raportach bieżących.