Home    Raport Bieżący 6/2020
   Temat:
Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę zależną od Emitenta

Zarząd CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 6 lutego 2020 roku, spółka zależna od Emitenta tj. „Central Fund of Immovables” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,(CFI) zawarła umowę kredytu z Bankiem posiadającym siedzibę w Polsce, na mocy której, Spółka zależna od Emitenta otrzymała kredyt w kwocie 15 501 552,00 PLN (słownie: piętnaście milionów pięćset jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote, 00/100) na okres od 6 lutego 2020 roku do 31 stycznia 2030 roku.
Oprocentowanie kredytu oparte jest o zmienną stawkę referencyjną WIBOR 3M powiększoną o marżę Banku, przy czym odsetki płatne są w okresach miesięcznych.
Przeznaczeniem kredytu jest finasowanie działalności inwestycyjnej CFI.
Znaczące zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będą:
a)oświadczenie Spółki zależnej od Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. w formie aktu notarialnego;
b)weksel in blanco wystawiony przez CFI wraz z deklaracją wekslową,
c)pełnomocnictwo na rzecz Banku do rachunków CFI w Banku
d)zastaw finansowy wraz z klauzulą kompensacyjną na prawach do środków pieniężnych na rachunkach CFI w Banku.
e)hipoteka do kwoty 23 252 328,00 PLN (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia osiem złotych 00/100), na przysługującym Spółce CENTRAL FUND OF IMMOVABLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Warszawie przy ul. Słomińskiego 1, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr WA4M/00307261/4, wraz cesją praw z polis ubezpieczenia,

Pozostałe warunki przedmiotowej umowy nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, jak również warunków rozwiązujących.