Home    Raport Bieżący 5/2023
   Temat:
Rezygnacja osoby nadzorującej

Zarząd CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (zwaną dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2023 roku, wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Konrada Raczkowskiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej Emitenta oraz z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej CFI Holding S.A.

Przyczyna rezygnacji nie została wskazana.