Home    Raport Bieżący 6/2019
   Temat:
Istotna informacja dotycząca spółki zależnej

Zarząd CFI Holding SA z siedzibą we Wrocławiu (Emitent) informuje, że w dniu 18.04.2019 roku Spółka zależna Emitenta Central Fund of Immovables sp. z o. o. (CFI) złożyła stosowne oświadczenia w sprawie:

1. wykreślenia hipoteki wpisanej w dziale IV księgi wieczystej nr LD1M/00183888/8 do kwoty 45.000.000,00 (czterdzieści pięć milionów) złotych,
2. częściowego zwolnienia zastawu rejestrowego ustanowionego na niektórych składnikach majątku dłużnika.