Home    Raport Bieżący 58/2017
   Temat:
Zbycie udziałów w Spółce zależnej.

Zarząd CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 52/2016 roku z dnia 17 grudnia 2016 roku, w którym Emitent przekazał do publicznej wiadomości informacje o nabyciu przez Spółkę zależną od Emitenta tj. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Nasze Kąty Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (zwaną dalej: Spółką lub TBS) w ramach inwestycji krótkoterminowej 100 % udziałów w spółce MMWF Ltd. z siedzibą na Cyprze, niniejszym zawiadamia, że w dniu 27 grudnia 2017 roku otrzymał od TBS informację, o zbyciu w tym dniu przez TBS, wszystkich posiadanych przez TBS udziałów w kapitale zakładowym wskazanego podmiotu, na rzecz Spółki Restata Investments Limited z siedzibą w Gibraltarze.

Przedmiotem opisanej transakcji była sprzedaż 8.000 (słownie: osiem tysięcy) udziałów w spółce MMWF Ltd. z siedzibą na Cyprze (Udziały) o wartości nominalnej 1 euro (słownie: jeden euro) każdy, o wartości księgowej wynoszącej 7.898.000,00 (słownie: siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) Euro, stanowiących 100,00% kapitału zakładowego.

Cena transakcyjna została ustalona na kwotę 10.800.000 (słownie: dziesięć milionów złotych) i płatna będzie w terminie 13 miesięcy, od dnia zawarcia umowy. Zabezpieczeniem wierzytelności przysługującej TBS, a wynikającej tytułu zapłaty ceny sprzedaży w/w udziałów, jest weksel in blanco wystawiony przez nabywcę.

Opisana transakcja jest realizacją założeń towarzyszącym nabyciu udziałów spółki MMWF Limited przez TBS Nasze Kąty Sp. z o.o. tj. jako krótkoterminowej inwestycji, z zamiarem dalszej odsprzedaży wszystkich nabytych w grudniu 2016 roku udziałów.