Home    Raport Bieżący 57/2017
   Temat:
Przygotowanie do emisji prywatnej akcji serii F oraz zmiana terminu rozliczeń zobowiązań Emitenta

Zarząd CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej Emitent) w nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 55/2017 informującego o uchwałach podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w tym do uchwały nr 4 podjętej na tym Zgromadzeniu o podwyższeniu kapitału zakładowego informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął uchwałę o otwarciu subskrypcji akcji serii F. Emitent zamierza doprowadzić do znaczącego zmniejszenia zadłużenia Spółki i możliwie największą redukcję zobowiązań, w tym z tytułu umowy sprzedaży udziałów zawartej w dniu 21.12.2014 roku, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 74/2014 z dnia 22.12.2014 roku, oraz zwiększeniu kapitału zakładowego Spółki.
Jednocześnie Emitent informuje, iż w związku z powyższym Emitent zawarł w dniu 20 grudnia 2017 roku porozumienia z wierzycielami Emitenta w zakresie przedłużenia do dnia 21 czerwca 2018 roku terminu spłaty wierzytelności powstałej z tytułu sprzedaży udziałów w spółce zależnej, o czym Emitent informował RB nr 74/2017 z dnia 22.12.2014 roku.