Home    Raport Bieżący 5/2024
   Temat:
CFI HOLDING S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CFI Holding S.A.
Zarząd spółki „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000292030 (zwanej dalej „ Spółką”), działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. na dzień 27 czerwca 2024 roku, na godz. 10:00, które odbędzie się w Łodzi w Boutique Hotel’s przy al. Piłsudskiego 10/14 (sala konferencyjna na I p).

Porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki oraz grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2023.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023.
12. Przeprowadzenie dyskusji na temat Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej CFI Holding S.A.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Emitenta.
14. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CFI Holding S.A. na dzień 27 czerwca 2024 roku, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce “CFI Holding” S.A., stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ CFI Holding S.A. na 27 06 2024.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ CFI Holding S.A. na 27 06 2024.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.06.2024 r.
PROJEKTY UCHWAŁ 27.06.2024 CFI H.pdfPROJEKTY UCHWAŁ 27.06.2024 CFI H.pdf Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27.06.2024 r.
Informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce Cfi Holding na 31.05.2024.pdfInformacja o ogólnej liczbie głosów w spółce Cfi Holding na 31.05.2024.pdf Informacja o ogólnej liczbie głosów na dzień zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Formularz pełnomocnictwa na ZWZ CFI Holding SA 27.06.2024.pdfFormularz pełnomocnictwa na ZWZ CFI Holding SA 27.06.2024.pdf Formularz pełnomocnictwa na ZWZ CFI Holding S.A. na 27.06.2024 r.
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ CFI HOLDING SA ZA 2023 r.pdfSPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ CFI HOLDING SA ZA 2023 r.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej
SPRAWOZDANIE wynagrodzenia CFIH 2023.pdfSPRAWOZDANIE wynagrodzenia CFIH 2023.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach

MESSAGE (ENGLISH VERSION)