Home    Raport Bieżący 4/2024
   Temat:
CFI HOLDING S.A.: Rezygnacja osoby nadzorującej.

Zarząd CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (zwaną dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 22 kwietnia 2024 roku, wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Piotra Grabowskiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej Emitenta.

W oświadczeniu datowanym na dzień 5 kwietnia 2024 roku Pan Piotr Grabowski wskazał, że składa rezygnację z przyczyn osobistych, ze skutkiem natychmiastowym.