Home    Raport Bieżący 6/2024
   Temat:
CFI HOLDING S.A.: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza
Zarząd spółki CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”), stosownie do art. 401 §1, 2 i 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, informuje o otrzymaniu w dniu 6 czerwca 2024 roku od Varso Investment S.A. akcjonariusza posiadającego 357 911 280 akcji Spółki reprezentujących 13,01 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 13,01 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (“Akcjonariusz”), żądania z dnia 6 czerwca 2024 roku dotyczącego umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (“ZWZ”) Spółki, zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 roku stosownie do treści ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym Spółki nr 5/2024 (“ZWZ”), dodatkowego punktu porządku obrad w brzmieniu: Podięcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

Jednocześnie Akcjonariusz przedstawił projekt uchwały dotyczącej ww. punktu porządku obrad.

W związku z powyższym, Emitent przekazuje do publicznej wiadomości zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 roku w Łodzi przy al. Piłsudskiego 10/14 w Boutique Hotel’s na godzinę 10.00:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki oraz grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2023.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023.
12. Przeprowadzenie dyskusji na temat Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej CFI Holding S.A.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Emitenta.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd CFI Holding S.A. przekazuje treść projektów uchwał w sprawach: przyjęcia zmienionego porządku obrad, jak również w sprawie objętej nowym punktem porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, jak również zmodyfikowany formularz pełnomocnictwa.

Jednocześnie Emitent wskazuje, że pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CFI Holding S.A. na dzień 27 czerwca 2024 roku wraz z projektami uchwał dotyczących spraw wskazanych w pierwotnie ogłoszonym porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, została przekazana do publicznej wiadomości wraz z raportem bieżącym nr 5/2024 z dnia 31 maja 2024 roku.

Załączniki
Plik Opis
Projekty uchwał do zmienionego porządku obrad ZWZ CFI Holding S.A. na dzień 27.06.2024.pdfProjekty uchwał do zmienionego porządku obrad ZWZ CFI Holding S.A. na dzień 27.06.2024.pdf Projekty uchwał w związku ze zmianą porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CFI Holding S.A.
Formularz pełnomocnictwa na ZWZ CFI Holding SA 27.06.2024 – zmiana porządku obrad.pdfFormularz pełnomocnictwa na ZWZ CFI Holding SA 27.06.2024 – zmiana porządku obrad.pdf Formularz pełnomocnictwa