Home    Raport Bieżący 42/2017
   Temat:
Przeniesienie własności udziałów spółki Surtex sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi

Zarząd Spółki CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Emitent” lub „Spółka”), informuje, iż w dniu 29 września 2017 roku zawarł umowę, na mocy której doszło do przeniesienia własności udziałów posiadanych przez Emitenta w Spółce Surtex sp. z o. o. z siedzibą w  Łodzi (Udziały),  o nabyciu których Emitent informował w Raporcie Bieżącym nr 30/2017 z dnia 14 lipca 2017 roku.

 

1.261 Udziały w kapitale zakładowym Surtex sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi zostały przeniesione na rzecz spółki STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie w miejsce zapłaty części ceny (do kwoty 8.500.000 PLN) za nabyty Weksel Inwestycyjny wyemitowany przez STARHEDGE  S.A.  (datio in solutum).

1.261 Udziały stanowią 68,3 % w kapitale zakładowym Surtex sp. z o. o.

 

O nabyciu Weksla Inwestycyjnego Emitent informował w raporcie bieżącym 41/2017 z dnia 28 września 2017 roku.

 

W wyniku przeniesienia własności Udziałów na STARHEDGE S.A. Emitent został zwolniony z obowiązku zapłaty za nabyty Weksel Inwestycyjny do kwoty  8.500.000 PLN (słownie: osiem milionów pięćset tysięcy złotych).

 

Przeniesienie własności Udziałów stanowiło realizację celu inwestycji, która zgodnie z założeniami Emitenta miała charakter krótkoterminowy.

 

 

Michała Kawczyński

 

Wiceprezes Zarządu

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 MAR