Home    Raport bieżący 41/2017
   Temat:
Nabycie weksla Inwestycyjnego przez Emitenta.

Zarząd Spółki CFI Holding S.A. (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu, informuje, iż w dniu 27 września 2017 roku zawarł umowę nabycia weksla Inwestycyjnego na sumę wynoszącą 9.200.000,00 PLN (słownie: dziewięć milionów dwieście tysięcy złotych). Datę płatności (wykupu) weksla ustalono na dzień 27 września 2019 roku przy czym za porozumieniem obu Stron zawartym w formie pisemnego aneksu do Umowy, termin wykupu „Weksla”, może zostać przesunięty, w tym skrócony. „Weksel Inwestycyjny” zawiera ponadto klauzulę bez protestu. Emitent w ramach Umowy nabędzie wyemitowany „Weksel Inwestycyjny” za kwotę wynoszącą 8.700.000 PLN (słownie: osiem milionów siedemset tysięcy złotych). Kwota za jaką Emitent nabędzie „Weksel” zostanie zapłacona przez Emitenta w terminie najpóźniej do dnia 28 września 2017 roku. W przypadku opóźnienia Wystawcy weksla w wykupie „Weksla” Emitentowi przysługują  odsetki za opóźnienie w wysokości ustawowej liczone za każdy dzień opóźnienia.

Michał Kawczyński

 Wiceprezes Zarządu

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 MAR