Home    Raport Bieżący 3/2024
   Temat:
CFI HOLDING S.A.: Zmiana terminu publikacji raportów okresowych

Zarząd Spółki CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu, (dalej: „Emitent” „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2024 roku, przekazuje do publicznej wiadomości informację o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości następujących raportów:
– Skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2023;
– Jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2023.

Data publikacji wskazanych raportów, była ustalona na dzień – 22 kwietnia 2024 roku.

Nowy termin przekazania raportów okresowych, o których mowa powyżej to:
– Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2023 – 30 kwietnia 2024 roku;
– Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2023 – 30 kwietnia 2024 roku.

Pozostałe terminy i informacje wskazane w raporcie bieżącym nr 1/2024, na dzień publikacji niniejszego raportu nie ulegają zmianie.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.