Home    Raport bieżący 36/2017
   Temat:
Wybór audytora

Zarząd Spółki CFI Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 sierpnia 2017 roku, Rada Nadzorcza Spółki (po rekomendacji Komitetu Audytu) podjęła uchwałę o przedłużeniu umowy z biegłym rewidentem  spółką PKF CONSULT Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą 02-695 Warszawa, ul. Orzycka 6 lok 1B, NIP 5210527710, REGON 010143080, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 477 oraz zarejestrowaną

w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000579479, jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki  za lata 2017-2018.

O wyborze tego podmiotu Emitent informował raportem bieżącym 20/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 roku.

Przedmiotem zmiany umowy będzie, badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta oraz Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. za lata 2017 i 2018 w oparciu o zasady MSR i MSSF.

Spółka w ostatnich latach korzystała już wcześniej z usług PKF Consult Sp. z o.o. w zakresie badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta oraz Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.