Home    Raport Bieżący 35/2017
   Temat:
Zakończenie Subskrypcji prywatnej akcji serii C

Zarząd Spółki CFI HOLDING S.A. (zwaną dalej: “Emitent”, lub “Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu, informuje, iż w dniu 31 lipca 2017 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę o zakończeniu subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej, związanej z tym zmiany Statutu Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji nowych emisji serii C oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym, o której powzięciu Emitent informował raportem bieżącym nr 19/2017 z dnia 28.04.2017 roku. W związku z powyższym Emitent przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informację dotyczącą zakończenia subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Subskrypcja akcji serii C miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonych adresatów. Rozpoczęcie subskrypcji prywatnej akcji serii C nastąpiło w dniu 13 lipca 2017 r., natomiast jej zakończenie miało miejsce w dniu 31 lipca 2017 r., w którym Zarząd Emitenta podjął uchwałę o zakończeniu subskrypcji. 2. Data przydziału instrumentów finansowych Emisja akcji została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, tj. zawarcia umowy objęcia Akcji w związku z zaoferowaniem przez Emitenta i przyjęciem oferty nabycia Akcji (“Umowa Objęcia”). W związku z tym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. Wszystkie akcje zostały objęte z chwilą zawarcia Umowy Objęcia. 3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją: Subskrypcja prywatną obejmowała nie mniej niż 1000 (tysiąc) akcji i nie więcej niż 2.752.200 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii C (“Akcje Serii C”) o wartości nominalnej 0,50 złotych (pięćdziesiąt groszy) każda. 4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach: Redukcja nie wystąpiła. 5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji. W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostały objęte 2.752.200 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 złotych (pięćdziesiąt groszy) każda.. 6. Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane Cena emisyjna: 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję. 7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach. W ramach subskrypcji zawarto umowę objęcia akcji serii C z jedną osoba fizyczną. 8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty W ramach subskrypcji prywatnej akcje zostały objęte przez jedną osobę fizyczną. 9. Opis sposobu pokrycia akcji (określenie czy akcje zostały objęte za wkłady pieniężne czy za wkłady niepieniężne): Akcje Serii C został pokryte wkładem pieniężnym 10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta) W ramach emisji akcji serii C nie uczestniczyli subemitenci. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję. 11. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale na koszty: a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł; b) koszty wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy; c) koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł; d) koszty promocji oferty: 0,00 zł. e) pozostałe koszty, w tym podatek od czynności cywilnoprawnych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki: 6881 zł; Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa w punkcie 10 w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta – zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2b Ustawy o rachunkowości.