Home    Raport Bieżący 34/2017 Korekta
   Temat:
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta – korekta

W związku z pomyłkowym podwójnym opublikowaniem raportu Bieżącego 34/2017 Emitent publikuje prawidłową treść Raportu 34/2017. Zarząd CFI Holding S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 29 lipca 2017 otrzymał informację o zawarciu w dniu 28 lipca 2017 roku przez Spółkę zależną Emitenta – Central Fund of Immovables sp. z o. o.(CFI) z Uniwersytetem Medycznym (Sprzedający) w Warszawie umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości położnej w Warszawie, w dzielnicy Wola, przy ulicach: Działdowskiej oraz Wolskiej (Umowa). W przedmiotowej Umowie CFI zobowiązała się nabyć wskazaną nieruchomość za cenę 23.000.000 zł, termin zawarcia umowy przyrzeczonej ustalono najpóźniej do dnia 29 grudnia 2017 roku, przy czym termin ten może zostać przedłużony w przypadku nieuzyskania przez Sprzedającego zgody właściwych organów. Umowa przyrzeczona zostanie zawarta pod warunkiem zawieszającym – uzyskania przez Sprzedającego zgody na transakcję wydanej przez właściwe organy. Przy zawarciu Umowy CFI zapłaciła Sprzedającemu zadatek w wysokości 5.750.000 zł a ponadto zapłaciła Sprzedającemu kwotę 300.000 zł tytułem wadium. Środki te pochodziły środków własnych CFI. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków dla tego typu umów.