Home    Raport Bieżący 35/2018
   Temat:
Komunikaty GPW o przystąpieniu Emitenta do Programu Wspierania Płynności oraz zaprzestaniu kwalifikowania akcji Emitenta do segmentu Lista Alertów, zawarcie przez Emitenta umowy z animatorem rynku.

Zarząd Spółki CFI Holding S.A. (dalej: Emitent) z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 22 grudnia 2018 roku, ze wskazanej poniżej strony internetowej, powziął informacje, że w dniu 21 grudnia 2018 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wydał komunikat, w którym poinformował, że w dniu 21 grudnia 2018 r. Emitent przystąpił do Programu Wspierania Płynności.

W dniu 21 grudnia 2018 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wydał również komunikat, w którym poinformował, że w związku z dokonaną w dniu 21 grudnia 2018 roku okresową weryfikacją i kwalifikacją akcji spółek do segmentu Lista Alertów, akcje CFI Holding S.A. przestały być kwalifikowane do segmentu Listy Alertów, w związku ze średnim kursem akcji Emitenta przekraczającym 0,50 zł.

W związku z powyższym, począwszy od sesji w dniu 2 stycznia 2019 roku, akcje Emitenta na rynku regulowanym będą notowane w systemie ciągłym.

https://www.gpw.pl/komunikaty-i-uchwaly-gpw

Ponadto Emitent informuje, że w związku z przystąpieniem do Programu Wspierania Płynności, Emitent w dniu 21 grudnia 2018 roku, zawarł umowę z Domem Maklerskim BDM S.A., który od 1 stycznia 2019 roku, będzie pełnił funkcję animatora rynku dla akcji Emitenta. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.