Home    Raport Bieżący 34/2018
   Temat:
Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta

Zarząd CFI Holding S.A. (dalej: Emitent) informuje, że Emitent w dniu dzisiejszym tj. w dniu 20 grudnia 2018 roku zawarł ze Spółką Krezus Non-Ferrous Metal Trade Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą we Wrocławiu, Ramową umowę o współpracy i finansowaniu na podstawie której, Emitent zawarł możliwość udzielenia wskazanemu podmiotowi finansowania, w postaci pożyczek, do łącznej wysokości nie przekraczającej kwoty 12.000.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów złotych), przy czym Emitent dopuszcza możliwość zwiększenia swojego zaangażowania w finansowanie działalności wskazanego podmiotu, w sytuacji pozytywnej oceny przez Emitenta przedstawionych projektów oraz zadowalających wyników.

Transze pożyczki mają zostać przekazywane na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej przez Spółkę Krezus Non-Ferrous Metal Trade Sp. z o.o. na rynku handlu metalami nieżelaznymi, przy ustanowieniu na rzecz Emitenta i w zależności od jego wyboru, przewidzianych w umowie zabezpieczeń roszczeń Emitenta z tytułu zwrotu pożyczki tj. ustanowienia na rzecz Emitenta zastawów na nabywanych przez pożyczkobiorcę środkach trwałych i obrotowych; złożenia przez pożyczkobiorcę oświadczenia o poddaniu się egzekucji; zawarciu na rzecz Emitenta umów cesji wierzytelności, które będą przysługiwały pożyczkobiorcy w stosunku do jego kontrahentów – odbiorców towarów.

Transze pożyczki będą podlegały stałemu oprocentowaniu w wysokości 6 % w skali roku, obliczanego od kwoty przekazanego i wykorzystanego przez pożyczkobiorcę kapitału. Umowa zawarta została na czas określony 3 lat.

Pozostałe warunki przedmiotowej umowy nie odbiegają od warunków tego typu umów zawieranych na rynku.

Powodem publikacji niniejszego raportu jest okoliczność, że wartość przedmiotowej umowy przekroczyła przyjęty przez Zarząd Emitenta poziom istotności, uzasadniający przekazanie do publicznej wiadomości informacji o rzeczonej transakcji, która może znaleźć przełożenie na wartość akcji Emitenta.