Home    Raport Bieżący 33/2017 – Korekta
   Temat:
Utrzymanie przez KNF decyzji o nałożeniu na Emitenta kary pieniężnej – korekta

W związku z błędnym opublikowaniem Raportu Bieżącego 33/2017 Emitent podaje do publicznej wiadomości prawidłową treść Raportu Bieżącego 33/2017 Zarząd CFI Holding S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 29 lipca 2017 roku Zarząd Emitenta otrzymał informację o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie utrzymania w mocy Decyzji odnośnie nałożenia na Emitenta kary administracyjnej w wysokości 400.000 zł za nieprawidłowe wykonywanie obowiązków informacyjnych, o której Emitent informował w Raporcie Bieżącym nr 49/2016. Przy czym organ nadzoru uznał, że część zarzutów była nieuzasadniona i w tym zakresie umorzył postępowanie ale kara nałożona przez KNF pozostała na dotychczasowym poziomie. Jednocześnie Emitent informuje, iż nie podziela stanowiska organu nadzoru w części w jakiej utrzymał Decyzję w mocy i złoży w właściwym terminie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.