Home    Raport Bieżący 3/2018
   Temat:
Rezygnacja osoby zarządzającej i powołanie Prezesa Zarządu Emitenta

Zarząd CFI HOLDING S.A. _Emitent_ informuje, że w dniu dzisiejszym _23 lutego 2018 r._ Wiceprezes Zarządu p. Michał Kawczyński złożył rezygnację z pełnionej funkcji w zarządzie Emitenta.
Powodem złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji Wiceprezesa Zarządu były względy osobiste, w tym zdrowotne.
W związku z powyższym, Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu dzisiejszym przyjęła złożoną rezygnację Wiceprezesa Zarządu Pana Michała Kawczyńskiego oraz powołała na Prezesa Zarządu Emitenta Panią Joannę Feder-Kawczyńską.
Jednocześnie Rada Nadzorcza oraz Spółka pragnie podziękować Panu Michałowi Kawczyńskiemu za wieloletnią współpracę, w tym jego ponadprzeciętne zaangażowanie oraz osobisty wkład w budowanie Grupy Kapitałowej Emitenta, jej rozwój jak i szereg zrealizowanych pod jego kierownictwem transakcji. W ocenie Rady Nadzorczej oraz Spółki działania Pana Michała Kawczyńskiego stanowiły ważny przyczynek do pomyślnej restrukturyzacji Spółki, co doprowadziło, do tego, iż Grupa Kapitałowa CFI Holding S.A. pozytywnie zakończyła okres restrukturyzacji, a jej pozycja na rynku została ugruntowana, co umożliwia dalszy planowy rozwój Grupy.
W załączeniu CV Pani Joanny Feder – Kawczyńskiej – Prezes Zarządu Emitenta.
Podstawa prawna
CV Joanna Feder Kawczyńska-1Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe