Home    Raport Bieżący 2/2018
   Temat:
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

Zarząd Spółki CFI Holding S.A. _zwanej dalej: Emitent, Spółka_ z siedzibą we Wrocławiu, zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _zwanego dalej „Rozporządzeniem”_, przekazuje do publicznej wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2018:
Raporty roczne:
– Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2017 – 27 kwietnia 2018 roku;
– Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2017 – 27 kwietnia 2018 roku;

Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:
– za I kwartał 2018 – 29 maja 2018 roku;
– za III kwartał 2018 – 29 listopada 2018 roku;

Skonsolidowany raport za I półrocze 2018 zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe:
– 28 września 2018 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w 2018 roku kontynuować będzie przekazywanie skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową, o których mowa w § 83 ust. 1 Rozporządzenia oraz skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia.

Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II i IV kwartał roku obrotowego 2018.

Podstawą prawną przekazania raportu jest § 83 ust. 1, § 101 ust.10a oraz §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2009r., Nr 33, poz. 259_.
Podstawa Prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe