Home    Raport Bieżący 2/2024
   Temat:
Informacja w trybie przepisu art. 69 ustawy o ofercie publicznej.

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (“Ustawa o ofercie”) Zarząd CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (zwaną dalej również: „Spółka”, “Emitent”) informuje, że powziął wiadomość o wpłynięciu do Spółki w dniu wczorajszym tj. 21 marca 2024 roku zawiadomienia z dnia 21 marca 2024 roku pochodzącego od „Polaris” Sp. z o.o. sporządzonego na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w przedmiocie zwiększenia stanu posiadania akcji Spółki CFI Holding S.A.

Treść przedmiotowego zawiadomienia, przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Pliki:

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania Polaris Sp. z o.o.