Home    Raport Bieżący 3/2023
   Temat:
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego.

Zarząd CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu, (dalej: „Emitent” „Spółka “), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r., skorygowanego w dniu 8 lutego 2023 roku raportem bieżącym nr 2/2023 K, w sprawie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2023 roku, informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego zawierającego Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2022 oraz Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2022.

Pierwotnie data publikacji wskazanego raportu została ustalona na dzień 24 kwietnia 2023 roku.

Nowy termin publikacji Skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2022 oraz Jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2022, został wyznaczony na dzień 28 kwietnia 2023 roku.

Pozostałe terminy i informacje wskazane w raportach bieżących nr 2/2023 oraz 2/2023 K na dzień publikacji niniejszego raportu, nie ulegają zmianie.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.