Home    Raport Bieżący 2/2023/K
   Temat:
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 r.(Korekta)

Zarząd Spółki CFI Holding S.A. (zwanej dalej: Emitent, Spółka) z siedzibą we Wrocławiu przekazuje korektę raportu bieżącego nr 2/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r. dotyczącego terminów publikacji raportów okresowych CFI Holding S.A. w roku 2023, w którym, w wyniku oczywistej pomyłki, wskazano niewłaściwą datę przekazania Skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 zawierającego skrócone jednostkowe informacje finansowe.

Korekta polega na zastąpieniu oczywistej pomyłki dotyczącej roku w informacji :
Skonsolidowany raport za I półrocze 2023 zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe:- 25 września 2022 roku
poprawną datą
Skonsolidowany raport za I półrocze 2023 zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe:
– 25 września 2023 roku.

Pozostała treść raportu nie uległa zmianie.

Poniżej Zarząd Emitenta publikuje pełną treść skorygowanego raportu:

Zarząd Spółki CFI Holding S.A. (zwanej dalej: Emitent, Spółka) z siedzibą we Wrocławiu, zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (zwanego dalej „Rozporządzeniem”), przekazuje do publicznej wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023:

Raporty roczne:
– Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2022 – 24 kwietnia 2023 roku;
– Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2022 – 24 kwietnia 2023 roku;

Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:
– za I kwartał 2023– 19 maja 2023 roku;
– za III kwartał 2023 – 8 listopada 2023 roku.

Skonsolidowany raport za I półrocze 2023 zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe:
– 25 września 2023 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w 2023 roku kontynuować będzie przekazywanie skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową, o których mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia oraz skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2022 oraz za II i IV kwartał roku obrotowego 2023.

Podstawa prawna:
– par. 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim;
– art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Timetable for submitting periodic reports in 2023 (correction).Management
Board of CFI Holding S.A. (hereinafter referred to as: the Issuer, the
Company) with its registered office in Wrocław, hereby submits a
correction to the current report No. 2/2023 of January 27, 2023
regarding the dates of publication of periodic reports of CFI Holding
S.A. in 2023, in which, as a result of an obvious mistake, an incorrect
date of submission of the Consolidated report for the first half of 2023
containing abbreviated separate financial information was indicated.The
correction consists in replacing the obvious mistake regarding the year
in the information:Consolidated
report for the first half of 2023 containing condensed separate
financial information: – September 25, 2022the
correct dateConsolidated
report for the first half of 2023 containing condensed separate
financial information:-
September 25, 2023.The
rest of the report has not changed.
The Issuer’s Management Board publishes the full content of the corrected
report: