Home    Raport Bieżący 24/2019
   Temat:
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta

Zarząd CFI Holding S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 1 października 2019 roku Spółka zależna Emitenta – Central Fund of Immovables sp. z o. o. zawarła umowy dzierżawy obiektów hotelowych położonych w Krakowie przy ul. Opolskiej 12 – prowadzonych odpowiednio pod marką Best Western Express i Best Western Premier, oraz w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 358A prowadzonego pod marką Grand Royal Hotel.
Umowa dzierżawy obiektu Best Western Premier należącego do Spółki Lider Hotel sp. z o.o. została zawarta na czas określony do dnia 31.12.2032 roku, zaś obiektu Best Western Express należącego do Efekt Hotele S.A. została zawarta na okres 10 lat, natomiast umowa dotycząca Grand Royal Hotel należącego do Spółki Grand Royal sp. z o.o. została zawarta na 10 lat, przy czym strony w każdej z tych umów ustaliły, że pod warunkiem,że żadna ze Stron nie złoży drugiej stronie w terminie 7 dni przed datą końcową okresu na jaki zostały zawarte Umowy, oświadczenia woli o braku woli przedłużania obowiązywania Umowy, po upływie okresu na jaki zostały zawarte Umowy ulegają one z mocy niniejszego postanowienia przekształceniu w Umowy na czas nieoznaczony i wówczas mogą zostać rozwiązane przez każdą ze stron za 3 letnim okresem wypowiedzenia złożonym ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.
Wydzierżawiającym przysługuje prawo wypowiedzenia Umów bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeżeli: 1. Dzierżawca zalega z zapłatą czynszu i uprzednio wezwany do zapłaty należności nie uregulował ich w udzielonym mu dodatkowym terminie 60 dni.
2. Dzierżawca zalega z zapłaceniem w stosunku do Wydzierżawiającego ewentualnych opłat eksploatacyjnych, a zaległość ta przekracza równowartość czynszu rocznego i pomimo uprzedniego wezwania Dzierżawcy do zapłaty należności z zastrzeżeniem, iż w przypadku braku uregulowania zaległości w zakreślonym mu w tym celu dodatkowym terminem 60 dni od daty doręczenia przedmiotowego wezwania, Wydzierżawiający będzie uprawniony do rozwiązania niniejszej Umowy w trybie natychmiastowym i bez odrębnego wezwania, jeżeli dzierżawca nie uregulował ich w udzielonym mu w powyżej wskazanym dodatkowym terminie.
Pozostałe warunki umów dzierżawy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu umowach na rynku.
Transakcja ta jest traktowana jako długotrwała inwestycja w branżę hotelową, która to branża stanowi jeden z podstawowych obszarów działalności Grupy Kapitałowej Emitenta, z uwagi na fakt, że na skutek zawarcia wskazanych umów powiększa się portfolio obiektów hotelowych zarządzanych oraz operowanych przez Central Fund of Immovables sp. z o. o kolejne objęty hotelowe. Jednocześnie zawarcie tych umów będzie skutkować wywołaniem efektu synergii w zakresie działalności hotelarskiej prowadzonej przez Grupę Kapitałową Emitenta.
Zarząd Emitenta uznał te umowy za istotne, gdyż w znaczący sposób mogą one wpłynąć na przychody Grupy Kapitałowej Emitenta.