Home    Raport Bieżący 23/2019
   Temat:
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta

Zarząd CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Emitent”) informuje, że spółka zależna od Emitenta – Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, nabyła w dniu 21 sierpnia 2019 roku łącznie 17.001 udziałów kapitale zakładowym spółki GRAND ROYAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000223265, co stanowi 100% (sto procent) udziałów tej spółki wraz ze wszelkimi wierzytelnościami posiadanymi względem niej przez dotychczasowych udziałowców tej spółki.
W związku z powyższą transakcją spółka GRAND ROYAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu stała się spółką zależną spółki Central Fund of Immovbales spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. z siedzibą w Łodzi, a pośrednio również spółką zależną Emitenta.
Z uwagi na fakt, że podstawowym aktywem spółki GRAND ROYAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu jest czterogwiazdkowy hotel położony w Poznaniu, transakcja ta jest traktowana jako długotrwała inwestycja w branżę hotelową, która to branża stanowi jeden z podstawowych obszarów działalności Grupy Kapitałowej Emitenta. W dalszej perspektywie inwestycja ta może skutkować wywołaniem efektu synergii w zakresie działalności hotelarskiej prowadzonej przez Grupę Kapitałową Emitenta.
Nabycie w/w udziałów nastąpiło od jednej osoby prawnej oraz jednej osoby fizycznej.
Konieczność publikacji niniejszego Raportu wynika z art 17 MAR z uwagi na nabycie spółki zależnej od Emitenta posiadającej istotną wartość nabytego w ramach niej aktywa.