Home    Raport Bieżący 23/2023
   Temat:
Powołanie osoby zarządzającej.

Zarząd CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (zwaną dalej: „Spółka”, „Emitent) na podstawie § 5 pkt. 5 w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym, tj. 10 listopada 2023 roku, Rada Nadzorcza Spółki CFI Holding S.A. w związku z rezygnacją złożoną przez Wiceprezesa Zarządu Pana Tomasza Bujaka, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 22/2023, podjęła uchwałę o powołaniu do Zarządu CFI Holding S.A. – Pani Teresy Janiny Kawczyńskiej – i powierzeniu jej funkcji Prezesa Zarządu Emitenta.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, wszelka inna działalność wykonywana przez Panią Teresę Janinę Kawczyńską poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Pani Teresa Janina Kawczyńska nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pani Teresa Janina Kawczyńska nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Informacje dotyczące kwalifikacji zawodowych oraz zajmowanych stanowisk nowo powołanej Prezes Zarządu, Spółka przekazuje w załączniku do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna:
Art. 56 ust.1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 oraz § 5 pkt. 5 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.0.757).

 

CV Teresa Kawczyńska.pdf