Home    Raport Bieżący 22/2023
   Temat:
Rezygnacja osoby zarządzającej

CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (zwana dalej: “Emitent”, “Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym, wpłynęło do Spółki oświadczenie Pana Tomasza Bujaka o rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki CFI Holding S.A. oraz z członkostwa w zarządzie Emitenta, datowane na dzień 6 października 2023 roku.

Oświadczenie złożone przez Pana Tomasza Bujaka, nie wskazuje przyczyn rezygnacji.