Home    Raport Bieżący 22/2020
   Temat:
Powołanie osoby nadzorującej

Zarząd CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (zwaną dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki mocą uchwały nr 22 podjętej w dniu 28 sierpnia 2020 roku, powołało w skład Rady Nadzorczej Emitenta Pana Michała Wojciechowskiego.

Pan Michał Wojciechowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, a ponadto nie jest wspólnikiem innej konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w konkurencyjnej dla Emitenta osobie prawnej jako członek organu.

Nowo powołany członek Rady nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Poniżej Emitent przedstawia informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego i zajmowanych stanowisk nowego członka Rady Nadzorczej Pana Michała Wojciechowskiego:

Pan Michał Wojciechowski posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia na Politechnice Warszawskiej, Wydziale Elektrycznym, kierunek Elektrotechnika, specjalizacja Automatyka i Inżynieria Komputerowa.

Pan Michał Wojciechowski przez kilkanaście ostatnich lat był osobiście zaangażowany w działalność społeczno–polityczną oraz wspieranie i promowanie Polski, zarówno na terenie kraju, jak i poza jej granicami.

Działalność społeczno – polityczna:

2001 – 2004 – Biuro Posła na Sejm / Wicemarszałka Sejmu RP – Janusza Wojciechowskiego – Doradca społeczny Posła/Wicemarszałka Sejmu RP – Janusza Wojciechowskiego realizowana m.in. w:
– biurze Posła na Sejm Janusza Wojciechowskiego w Piotrkowie Trybunalskim;
– biurze Posła na Sejm Janusza Wojciechowskiego w Rawie Mazowieckiej.

2004 – 2016 – Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego – Janusza Wojciechowskiego – Doradca społeczny Europarlamentarzysty – Janusza Wojciechowskiego realizowana m.in. w:
– biurach Europosła Janusza Wojciechowskiego w Łodzi;
– biurze Europosła Janusza Wojciechowskiego w Rawie Mazowieckiej.

Działalność zawodowa:

Pan Michał Wojciechowski posiada również bogate doświadczenie zawodowe, w tym kilkunastoletnie doświadczenie w projektowaniu i programowaniu aplikacji oraz prowadzeniu projektów informatycznych, a ponadto doświadczenie w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi.

Od 2015 roku Pan Michał Wojciechowski pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki Sidnet Solution Sp. z o.o., oferującej specjalistyczne rozwiązania IT dla branży biznesowej w Polsce oraz Wielkiej Brytanii.

W załączeniu niniejszego raportu Emitent przekazuje CV Pana Michała Wojciechowskiego.

 

CV Michał Wojciechowski