Home    Raport Bieżący 21/2020
   Temat:
Powołanie osoby nadzorującej

Zarząd CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (zwaną dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki mocą uchwały nr 21 podjętej w dniu 28 sierpnia 2020 roku, powołało w skład Rady Nadzorczej Emitenta – Panią Katarzynę Chojniak.

Pani Katarzyna Chojniak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, a ponadto nie jest wspólnikiem innej konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w konkurencyjnej dla Emitenta osobie prawnej jako członek organu.

Nowo powołany członek Rady nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Poniżej Emitent przedstawia informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego i zajmowanych stanowisk nowego członka Rady Nadzorczej:

Pani Katarzyna Chojniak ukończyła studia administracyjne na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim, a następnie administrację oraz zarządzanie i marketing na Wyższej Szkole Kupieckiej.

Pani Katarzyna Chojniak posiada bogate doświadczenie zawodowe w bankowości, które zdobywała zajmując stanowiska na poszczególnych szczeblach kariery w największym polskim banku, jak również w nadzorze nad spółkami kapitałowymi, poparte ukończonym kursem dla kandydatów na członków rad nadzorczych. W dotychczasowej karierze zawodowej Pani Katarzyna Chojniak pełniła następujące funkcje:

– 1990-05 – 2014-10 – Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Piotrków Trybunalski – Referent, Kasjer, Inspektor, Doradca, Analityk;
– 2017-06 – 2019-02 – Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – Członek Rady Nadzorcze;
– 2015-01 do nadal – Doradztwo finansowo – inwestycyjne (m.in. w: Best Western Hotel Trybunalski oraz Hotel Podklasztorze) ;
– 2020-07 do nadal – Członek Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej Efekt SA.

W załączeniu niniejszego raportu Emitent przekazuje CV Pani Katarzyny Chojniak.

 

CV Katarzyna Chojniak