Home    Raport Bieżący 20/2020
   Temat:
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ CFI HOLDING S.A. w dniu 28 sierpnia 2020 roku

Zarząd CFI HOLDING SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) przekazuje poniżej do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, posiadających akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 sierpnia 2020 roku w Warszawie:
– Polaris sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi – posiadająca 816.129.064 akcji uprawniających do wykonywania 816.129.064 głosów, co stanowiło 99,99 % głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 29,67% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.