Home    Raport Bieżący 2/2019
   Temat:
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

Zarząd Spółki CFI Holding S.A. (zwanej dalej: Emitent, Spółka) z siedzibą we Wrocławiu, zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (zwanego dalej „Rozporządzeniem”), przekazuje do publicznej wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019:
Raporty roczne:
– Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2018 – 29 kwietnia 2019 roku;
– Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2018 – 29 kwietnia 2019 roku;

Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:
– za I kwartał 2019 – 20 maja 2019 roku;
– za III kwartał 2019 – 25 listopada 2019 roku;

Skonsolidowany raport za I półrocze 2019 zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe:
– 27 września 2019 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w 2019 roku kontynuować będzie przekazywanie skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową, o których mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia oraz skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II i IV kwartał roku obrotowego 2019.

Podstawą prawną przekazania raportu jest § 80 ust. 1, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim