Home    Raport Bieżący 18/2018
   Temat:
Umorzenie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 65/2014, Zarząd CFI Holding S.A. (dalej: ”Emitent”) informuje, iż w dniu 25.07.2018 r. powziął informację o umorzeniu, decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 16 lipca 2018 roku, postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z zamiarem dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, akcji serii B Emitenta.

Umorzenie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego, jest konsekwencją przepisu art. 105 § 1 k.p.a w zw. z art. 98 § 2 k.p.a., wobec upływu terminu do złożenia wniosku o podjęcie przedmiotowego postępowania, które zostało zawieszone na wniosek Emitenta, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 3/2015 z dnia 26 stycznia 2015 roku.