Home    Raport Bieżący 19/2018
   Temat:
Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2017 opublikowanego w dniu 30 kwietnia 2018 roku.

Zarząd CFI HOLDING S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości korektę skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2017, opublikowanego przez Emitenta w dniu 30 kwietnia 2018 roku.

Emitent dokonał korekty rocznego raportu finansowego za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r., zawierającego roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres dwunastu miesięcy sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w ten sposób, że uzupełnił informacje zawarte na stronie 9 w/w raportu, o wskazane w § 71 ust. 1 pkt 6, 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informacje w zakresie:

a) pełnego oświadczenia zarządu ze wskazaniem nazwisk i stanowisk, że:
– wedle jego najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową grupy kapitałowej emitenta oraz jej wynik finansowy,
– sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji grupy kapitałowej emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka;

b) pełnej informacji sporządzonej na podstawie oświadczenia rady nadzorczej lub osoby nadzorującej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, wraz ze wskazaniem, że:
– firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
– są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
– emitent posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

Ponadto Emitent wskazuje, że w skutek omyłki, do przedmiotowego raportu nie zostało załączone oświadczenie Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. o którym mowa w przepisie § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Wobec powyższego, w uzupełnieniu skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2017, Emitent w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść w/w oświadczenia Rady Nadzorczej Emitenta.

Pozostałe elementy skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2017, nie ulegają zmianie. Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_CFI_Holding_S.A._

Spr_GK_CFI_Holding_-_korekta

Spr_zarzadu_GK_CFI_Holding_korekta

sprawozdanie-gk_korekta