Home    Raport Bieżący 18/2020
   Temat:
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2020 roku

Zarząd Spółki CFI Holding S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka „), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 4/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2020 roku, działając na podstawie § 80 ust. 2 w zw. z § 79 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, podaje do publicznej wiadomości informację o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 zawierającego skrócone jednostkowe informacje finansowe Emitenta.
Stosownie do informacji zawartych w raporcie nr 4/2020, pierwotna data publikacji w/w raportu określona została na dzień 11 września 2020 roku.
Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 zawierającego skrócone jednostkowe informacje finansowe, został wyznaczony na dzień 30 września 2020 roku.