Home    Raport Bieżący 17/2020
   Temat:
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CFI Holding S.A. na dzień 28 sierpnia 2020 roku

Zarząd Spółki CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie przepisu art. 395 i art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402(1) par 1 k.s.h, niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CFI Holding S.A. na dzień 28 sierpnia 2020 roku na godz. 16.00, które odbędzie się w Warszawie, w hotelu Warsaw Plaza Hotel przy ul. Łączyny 5 (sala konferencyjna na I piętrze) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2019.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej tj. dokooptowania członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia liczby członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia rozszerzonego składu Rady Nadzorczej.
16. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce CFI Holding S.A., stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 28.08.2020r.

Projekty_Uchwał_ZWZ_CFI_Holding_S.A._na_28.08.2020r.

Formularz_Pełnomocnictwa_na_ZWZ_CFI_Holding_S.A._na dzień 28.08.2020r.

Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_liczbie_glosow_z_tych_akcji_na_22.07.2020r.