Home    Raport Bieżący 17/2019
   Temat:
Zmieniony porządek obrad na Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 30 czerwca 2019 roku

Zarząd spółki „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przekazuje zmieniony na wniosek akcjonariusza Polaris sp. z o. o., porządek obrad na Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 30 czerwca 2019 roku, na godz. 12:00, które odbędzie się w Łodzi w Boutique Hotel’s al. Piłsudskiego 10/14 (sala konferencyjna I p)
Zmieniony porządek obrad obejmuje:
1.Otwarcie obrad.
2.Wybór Przewodniczącego.
3.Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5.Wybór komisji skrutacyjnej.
6.Przyjęcie porządku obrad.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2018.
9.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2018.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2018.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2018.
12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki.
13.Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej tj.dokooptowania członków rady nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia akcji Spółki i zmiany statutu.
15. Zamknięcie Zgromadzenia.