Home    Raport Bieżący 18/2019
   Temat:
Wejście w życie umów zawartych przez Emitenta

Zarząd CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 18 czerwca 2019 roku ziścił się warunek umowny na skutek czego:
1.Emitent nabył 370 (słownie: trzysta siedemdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej wynoszącej 5.000,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1.850.000 złotych, stanowiących 100% kapitału zakładowego w Spółce INWEST spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. Opolska 12, 31-323 Kraków, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010293, NIP 945186915, REGON: 351606073, za łączną cenę transakcyjną wynoszącą 16.280.000 (słownie: szesnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) złotych za wszystkie Udziały.
Jednocześnie Emitent informuje, iż na skutek nabycia udziałów w Spółce INWEST Sp. z o.o. w Krakowie pośrednio nabył 468.142 szt. akcji spółki Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A. co daje Emitentowi prawo do około 20,7% głosów na WZA Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. stanowiących około 28,11% kapitału zakładowego.

2.Weszły w życie umowy zawarte z osobami fizycznymi – akcjonariuszami Spółki Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A., na mocy których z dniem zapłaty całości ceny za nabywane akcje na Emitenta przejdzie w przyszłości własności 110.605 akcji Spółki Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A..
Zapłata całej ceny za nabywane akcje w łącznej kwocie 3.096.940 zł na rzecz Sprzedających nastąpić ma dopiero w dniu 15 grudnia 2020 r.. Do czasu zapłaty całości ustalonej ceny sprzedaży za w/w akcje Emitent nie jest właścicielem 110.605 szt. akcji Spółki Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A.
Konieczność publikacji niniejszego Raportu wynika z art 17 MAR gdyż łączna wartość transakcji ma istotne znaczenie dla Emitenta.