Home    Raport Bieżący 14/2018
   Temat:
ZMIANA W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ

Zarząd CFI Holding S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 29 czerwca 2018 r. uchwałę o odwołaniu z chwilą podjęcia Członka Rady Nadzorczej Emitenta Pana Wojciecha Łaszkiewicza i powołaniu do pełnienia funkcji Członka Ray Nadzorczej Pana Pawła Żbikowskiego. Nowo powołany członek Rady Nadzorczej zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi wyraził zgodę na kandydowanie, nie wykonuje w stosunku do Spółki innej działalności konkurencyjnej, ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, nie jest członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów, nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Życiorys zawodowy nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Zarząd oraz Akcjonariusze Spółki dziękują odwołanemu członkowi Rady Nadzorczej p. Wojciechowi Łaszkiewiczowi za jego zaangażowanie i pracę, które wniósł w okresie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej.
W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje CV nowego członka Rady Nadzorczej

Pawel_Zbikowski