Home    Raport Bieżący 13/2018
   Temat:
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CFI Holding S.A. w dniu 29 czerwca 2018

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2018 roku.
Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad. Do uchwał zgłoszono sprzeciwy w zakresie podanym w załączniku.Uchwały WZA CFI Holding 2018